سمت

نام ونام خانوادگي

پايه تحصيلات

 

رئيس هيئت مديره

محمد رضا نوری

دکترای تخصصی اقتصاد

            

مديرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره

محمدرضارئيسي

فوق ليسانس راه وساختمان 

           

عضوهيئت مديره

عباس شیر محمدی زه آب

فوق لیسانس مدیریت اجرایی

            

عضو هيئت مديره

محمد ظریف

لیسانس مکانیک

            

عضو هيئت مديره

جمشید میرشاهی

لیسانس عمران