• شرکت مسکن و عمران قدس رضوی
    شرکت مسکن و عمران قدس رضوی

    متعلق به آستان قدس رضوی درسال 1362 باهدف عمران وتولید مسکن تاسیس شدکه طی سالیان پیوسته بافعالیت مثمرثمروارزنده وحضورفعال در پروژه های بزرگ عمرانی وزیربنائی , توانسته است خود رابه عنوان یکی ازشرکت های تراز اول کشور مطرح نماید وبه دلیل بالا بودن کیفیت وتسریع در اجرای عملیات , همواره مورد تقدیر مقامات عالیه کشور وکارفرمایان داخلی وخارجی قرار گرفته است.